Contact information

Address:
88, Chornovola Str., Khmelnitsky,
Ukraine 29010

Telephone, fax:
+38 (0382) 64-30-16
+38 (0382) 64-31-25

Director
V.P. Sinchuk
Tel. +3 067-384-22-63
sinchuk_vitalii@ukr.net

Deputy Export Director
L.K. Tomchishyna
mob. +3 067-380-02-10
Tel./Fax 64-31-25
Lyudmyla_tomchyshyna@ukr.net

Chief Accountant
L.M. Gerasimchuk
mob. +3 067-384-22-73
Tel./Fax 64-30-16
loragera1@gmail.com

Deputy Director of Mechanical Production
V.M. Andruschishin
mob. +3 067-384-22-61

Sales Economist
L.M. Kryzhanivska
Tel./Fax 64-31-25
lyudmyla_ruchak@ukr.net

Senior Commodity Expert
L.P. Ivanitsa
mob. +3 067-384-21-32
Tel./Fax 64-43-52

up